Pioniers die de leefomstandigheden van dieren in de veehouderij verbeteren, kunnen bij het Barth-Misset Fonds een aanvraag doen. Het fonds werkt aan de hand van een dierenwelzijnsagenda die met diverse partijen in en rond de veehouderij zelf is opgesteld. De thema’s hieruit zijn richtinggevend bij de beoordeling van projecten.

Het eerste thema in 2018-2019 was ‘transport’. Projectaanvragen die bijdroegen aan vervanging, vermindering of verbetering van veetransport hadden de voorkeur.

Het tweede thema is ‘het maakbare dier’. In de periode 2020-2021 staan fysieke, op effectievere productie gerichte ingrepen bij dieren centraal. Het fonds financiert projecten die erop gericht zijn deze ingrepen te vervangen door diervriendelijke(r) praktijken. Aanvragen die op een ander vlak bijdragen aan dierenwelzijn in de veehouderij zijn ook mogelijk, maar aanvragen die aansluiten bij het jaarthema krijgen voorrang.

Het derde thema is Beter boeren voor klimaat, boer en dier. Maatregelen ter vermindering van de uitstoot van stikstof en broeikasgassen door de veehouderij  zijn nodig met het oog op milieu en klimaat. Maar als we een echt duurzame systeemwijziging willen realiseren, mogen zulke maatregelen niet ten koste gaan van dierenwelzijn en moeten ze voor boeren haalbaar en betaalbaar zijn. Het Barth-Misset Fonds wil innovaties (mee)financieren die op al die drie aspecten winst opleveren.

 

Bekijk hier de voorbeeldprojecten van pioniers die in de voorgaande jaren een financiële ondersteuning van het fonds hebben ontvangen.