Rapporten en artikelen

Die aandacht kwam niet in de laatste plaats voort uit rapporten en artikelen die EonA over het thema uitbracht. Zo schreef de organisatie in 2019 samen met de Dierenbescherming een rapport (dat in 2021 is geactualiseerd) waarin tien actiepunten worden benoemd om hittestress tegen te gaan. Door samenwerking te zoeken met de Dierenbescherming bereikte EonA een zo groot mogelijk publiek waarmee de kans op structurele verbeteringen verhoogd werd. Ook bracht EonA een eigen rapportage uit, De Hittestress-Meetlat, met een overzicht van alle inspectiebevindingen en de genomen maatregelen. Slachterijen kregen in 2020 een nieuwsbrief met tips om hittestress te verminderen.

Lobby en campagne

EonA werkte intensief samen met de Dierenbescherming om het hittestressprobleem ook bij politiek en media over het voetlicht te brengen. Die inspanningen bleven niet zonder gevolgen. Onder meer het NOS-journaal, Trouw, Radio1, de Volkskrant, 1Vandaag en Hart van Nederland besteedden serieuze aandacht aan het onderwerp. De sector, journalisten, het ministerie, NVWA en KDS vroegen EonA-rapporten en bevindingen over hittestress op. Naar aanleiding daarvan vond meerdere malen overleg plaats met het ministerie, de genoemde controlerende instanties en sectorvertegenwoordigers. In deze overleggen deelde EonA haar bevindingen en gaf adviezen om hittestress bij transport te beperken. Een met de Dierenbescherming gestarte petitie leverde bijna 44.000 handtekeningen op. Deze zijn in mei 2019 door EonA en de Dierenbescherming overhandigd aan toenmalig minister Schouten. De acties hebben er onder meer toe geleid dat maatregelen tegen hittestress een focuspunt zal zijn bij de herzieningen van de Europese Transportverordening 1/2005. Eyes on Animals heeft hiervoor input geleverd bij de Europese Commissie en de NVWA.

Concrete verbeteringen

Het inspectie- en advieswerk van EonA heeft bij verschillende slachterijen gezorgd voor concrete

verbeteringen, dat wil zeggen wijzigingen die een positieve invloed hebben op het welzijn van jaarlijks miljoenen dieren. Er zijn bijvoorbeeld bij meerdere slachterijen grote overkappingen gebouwd zodat (pluim)veewagens niet langer in de volle zon, maar in de schaduw parkeren. Ook schaften meerdere slachterijen grote mobiele ventilatoren en vernevelaars aan voor verkoeling in de trucks én in de wachtstal. Bij verschillende slachterijen zijn naar aanleiding van het project de wachttijden afgenomen, door een betere tijdsplanning en verdeling van de aanvoer. De BLK- criteria voor pluimveeslachterijen zijn aangescherpt naar aanleiding van het hittestressproject. BLK1 slachterijen dienen nu maatregelen te nemen om dieren te beschermen tegen temperatuurstress.

 

Politieke aandacht

Ook op politiek niveau heeft het project impact gehad. Media-aandacht en campagne- en lobbywerk leidden ertoe dat politici spraken over hittestress. Er werden in 2019, 2020 en 2021 Kamervragen gesteld en moties ingediend. Een van de meest opvallende resultaten hiervan is dat minister Schouten in 2019 liet weten een verbod te gaan instellen op binnenlands transport bij temperaturen boven de 35°C . Dit verbod is op 2 juli 2020 in werking getreden. Een concreet en structureel resultaat van het werk van Eyes on Animals. Het Barth-Misset is er trots op dit project te hebben kunnen ondersteunen.

Deel dit bericht