Geitenkaas- en melk zijn razend populair, ook onder vegetariërs. Geitenvlees daarentegen wordt nauwelijks gegeten. Geitenbokjes zijn daardoor weinig waard en worden vaak navenant behandeld. Eyes on Animals richtte zich in dit project op het aan de kaak stellen van de niet zelden miserabele leefomstandigheden van geitenbokjes. Het doel van de organisatie was bij consumenten meer bewustzijn te creëren over het lot van bokjes in de geitenzuivelindustrie, een betere behandeling van de dieren tijdens transport en een vermindering van het aantal bokjes dat in urenlange autoritten naar het buitenland getransporteerd wordt.

 

Inspecties

Eyes on Animals deed diverse inspecties in het kader van dit project: medewerkers van de organisatie volgden meerdere keren een Nederlands transportbedrijf dat bokjes en uitgemolken melkgeiten ophaalt voor de slacht, controleerden bokjes en melkgeiten bij aankomst op de slachterij en bezochten geitenbedrijven, vee-verzamelplaatsen en slachterijen. Ook spraken ze met melkgeitenhouders, slachterijmedewerkers, mesters, transporteurs/handelaren en dierenartsen die bereid waren hun kennis te delen en mee te denken over de verbetering van het welzijn van bokjes.

Media-aandacht

Op basis van deze bronnen, vakliteratuur en wetenschappelijke rapporten, maakte Eyes on Animals een rapport Welzijn geitenbokken in beeld en een campagnevideo die inmiddels meer dan 300.000 keer bekeken is. Daarmee werden onder meer geitenzuivelondernemingen, De Groene Geit en de LTO vakgroep Melkgeitenhouderij) benaderd, met daarbij een specifiek verzoek en/of advies. Aan zuivelondernemingen werd bijvoorbeeld gevraagd om geitenhouders die de bokjes jong laten slachten, te korten op de melkprijs. Ook Kamerleden en de minister van Landbouw kregen het rapport. Er kwamen Kamervragen en er werd een motie ingediend. Europarlementariër Anja Hazekamp diende naar aanleiding ervan bij de Europese Enquêtecommissie voor Diertransport een voorstel in om de transportleeftijd van bokjes te verhogen naar drie weken. Er was tijdens het onderzoek bovendien meerdere malen contact met de NVWA om die te informeren, adviseren en kennis uit te wisselen. Eyes on Animals wist de nodige media-aandacht voor het onderwerp te organiseren. Zo was de behandeling van bokjes een item in het populaire consumentenprogramma Radar en in het nieuwsprogramma Een Vandaag.

Veranderingen

Het project bleek een aansporing voor de sector tot verbetering van het welzijn van de bokjes. Zo moeten bokken nu binnen één week na de geboorte geregistreerd worden, waar dat eerder drie maanden was. Dat heeft geleid tot meer zicht op de sterfte en bedrijven die slecht presteren. Er is verder een sectorplan opgesteld: geitenhouders zijn nu drie weken lang verantwoordelijk voor de sterfte onder hun bokken en moeten gefaseerd steeds meer bokjes op hun bedrijf afmesten (in plaats van ze zo vroeg mogelijk te laten slachten). Hierdoor is zorg voor bokjes iets toegenomen en daalde het sterftepercentage. Ook worden bokjes hierdoor op een gemiddeld latere (en daardoor minder risicovolle) leeftijd vervoerd. Bij twee slachterijen werden de condities voor bokjes en uitgemolken melkgeiten, door advies van EonA, verbeterd. Op slachterijen waar bokjes en melkgeiten worden geslacht, is er bovendien nu permanent toezicht van de NVWA. Tot slot is het voorstel om de transportleeftijd van bokjes te verhogen van één naar drie weken in de voorlopige EU-Transportverordening aangenomen. Concluderend heeft dit project diverse verbeteringen bewerkstelligd én in gang gezet en het lot van geitenbokjes onder de aandacht gebracht van vele onwetende consumenten.


Meer informatie over Eyes on Animals? Bekijk hier de website. 

Deel dit bericht